ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO (ZŁK)

W związku z wydanymi przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. zasadami ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych (ZŁK), Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Towarzystwa, przyjęło do stosowania ZŁK z wyłączeniem zasady wskazanej poniżej:

Zasada wskazana w § 22

W skład obecnej Rady Nadzorczej wchodzi jeden członek rady nadzorczej, który nie posiada bezpośrednich i pośrednich powiązań z instytucją nadzorowaną, członkami organów zarządzających i nadzorujących, znaczącymi udziałowcami i podmiotami z nimi powiązanymi. Nie jest możliwy udział członka rady nadzorczej powoływanego spośród kandydatów wskazanych przez udziałowców mniejszościowych z uwagi na fakt iż Towarzystwo posiada jednego akcjonariusza.

Zasady nie będą stosowane w zakresie dotyczącym komitetu audytu, ponieważ w ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonują żadne komitety. W odniesieniu do Towarzystwa, wyodrębnienie w składzie Rady Nadzorczej komitetów nie jest uzasadnione. Rada Nadzorcza prowadzi prace i podejmuje decyzje kolegialnie. W składzie Rady Nadzorczej zasiadają członkowie posiadający odpowiednią wiedzę i kompetencje w tym zakresie.

POBIERZ PLIK

OCENA STOSOWANIA ZŁK 

Na podstawie § 27 Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych w dniu 22 lipca 2014 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego (ZŁK), została sporządzona Ocena Rady Nadzorczej stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w Mebis Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych. 

POBIERZ PLIK

 

POLITYKA INFORMACYJNA

 POBIERZ PLIK

 

PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 

POBIERZ PLIK

 

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

 

POBIERZ PLIK